Algemene voorwaarden.

Kadoticket.nl biedt op haar website www.kadoticket.nl gepersonaliseerde kadobonnen aan welke door de klant kunnen worden verzilverd bij aangesloten aanbieders in ruil voor verschillende belevenissen. Op alle overeenkomsten tussen klanten en Kadoticket.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je mag verwachten en waar je je aan dient te houden. De dienstverlening van Kadoticket.nl bestaat uit het leveren van kadobonnen. Kadoticket.nl is geen partij in de overeenkomst die klant sluit met een aanbieder. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 September 2022.

Artikel 1: Definities

1.1. Kadoticket: Kadoticket.nl, gevestigd te Teuge en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08155640. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Kadoticket.nl. 1.3. Activiteit: de dienst die de klant middels de kadobon kan afnemen bij de aanbieder. 1.4. Kadobonnen: de door Kadoticket.nl aangeboden waardebonnen. 1.5. Aanbieder: de aanbieder van de activiteit. 1.6. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Kadoticket.nl en klant, inclusief de algemene voorwaarden indien van toepassing. 1.7. Website: www.Kadoticket.nl en alle aanverwante subdomeinen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kadoticket.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn deze voor Kadoticket.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Kadoticket.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 3.3. De op de website genoemde prijzen kunnen wijzigen indien aanbieder zijn prijzen voor de activiteit aanpast of vanwege omstandigheden zoals extreme stijgingen grondstoffen. 3.4. Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de website aan klant medegedeeld.

Artikel 4: Kadobonnen

4.1. Klant kan op de website een kadobon voor een activiteit afnemen. Hij kan daarbij kiezen voor kadobonnen voor verschillende activiteiten die worden aangeboden door verschillende aanbieders. Daarnaast kan klant een kadobon kopen die een bepaalde waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke activiteit is genoemd. 4.2. De kadobon voor een bepaalde activiteit kan enkel worden ingewisseld bij de op de kadobon genoemde aanbieder en enkel voor de op de kadobon vermelde activiteit. 4.3. De kadobon die een waarde vertegenwoordigt en waarop geen specifieke activiteit is genoemd, kan naar keuze worden ingewisseld voor alle op de website vermelde activiteiten. De waarde zoals vermeld op de kadobon wordt in dat geval in mindering gebracht op de normale prijs van de kadobon voor de gekozen activiteit. Het resterende bedrag moet door de klant worden bijbetaald. Klant krijgt vervolgens de kadobon voor die specifieke activiteit geleverd conform deze voorwaarden. 4.4. Kadoticket.nl is niet verantwoordelijk voor omschrijving van de activiteit, dat is de aanbieder van die activiteit. Kadoticket.nl zal zich er echter voor inspannen de aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat klant weet wat hij kan en mag verwachten. 4.5. Foto’s en afbeeldingen die gebruikt zijn op de website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratieve indicatie. Kadoticket.nl draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. 4.6. Voor vragen en/of klachten over de activiteit of het verzilveren van de kadobon wendt klant zich tot aanbieder. De contactgegevens van aanbieder worden op de kadobon vermeld. Kadoticket.nl kan, indien nodig en mogelijk informatie over aanbieder verschaffen. 4.7. Klant begrijpt dat aanbieder bepaalde voorwaarden kan stellen aan het verzilveren van de kadobonnen en dat deze van toepassing zullen zijn op de verdere relatie tussen klant en aanbieder. Deze voorwaarden zullen steeds zoveel mogelijk in de omschrijving van de activiteit op de website worden opgenomen. 4.8. Klant en aanbieder zullen in redelijk overleg de dag(en) vastleggen waarop klant zijn kadobon kan gebruiken, waarbij aanbieder de redelijke belangen van de klant in aanmerking neemt en zich zoveel mogelijk zal inspannen de activiteit op het door de klant gewenste moment mogelijk te maken. 4.9. Verzilvering van de kadobon geschiedt bij de aanbieder. De wijze waarop de kadobon kan worden verzilverd is afhankelijk van de activiteit en/of de aanbieder daarvan. Informatie hierover is opgenomen op de kadobon. In de meeste gevallen is een reservering noodzakelijk. 4.10. Indien de klant een reservering maakt bij aanbieder is de kadobon verzilverd. Indien klant op de afgesproken datum niet verschijnt, is noch Kadoticket.nl, noch aanbieder enige restitutie verschuldigd. 4.11. De kadobon heeft een geldigheidsduur van 2 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven. De vervaldatum op de bon is wel 1 jaar na aanschaf om speelruimte te houden tot de uiteindelijke vervaldatum i.v.m. omstandigheden zoals slecht weer bij het vliegen. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de kadobon worden daarop vermeld. 4.12. De kadobon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de kadobon kado worden gedaan. 4.13. Kadobonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Artikel 5: Overeenkomst/ levertijd/herroepingsrecht

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Kadoticket.nl en het voldoen aan de daarbij door Kadoticket.nl gestelde voorwaarden. 5.2. Indien klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kadoticket.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 5.3. Klant gaat ermee akkoord dat de kadobon een dienst vertegenwoordigt met betrekking tot vrijetijdsbesteding met een bepaalde periode van uitvoering. Klant ziet daarbij tevens af van zijn recht om binnen de wettelijke bedenktermijn de overeenkomst te kunnen ontbinden. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) als bedoeld in artikel 6:230o BW is derhalve niet van toepassing. De uitzondering als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW is namelijk van toepassing op de dienstverlening van Kadoticket.nl. 5.4. Zodra de betaling (tenzij een andere betaalwijze is overeengekomen) door Kadoticket.nl is ontvangen, stuurt Kaddoticket.nl de kadobon zo spoedig mogelijk per mail toe, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is. 5.5. Klant kan ervoor kiezen de kadobon direct te printen of per e-mail te verkrijgen. 5.6. De optie digitaal printen is slechts mogelijk indien klant kiest voor betaling middels iDEAL of creditcard. 5.7. Klant kan er tevens voor kiezen de kadobon direct naar een derde te sturen aan wie hij de kadobon kado wil doen. Klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de website. 5.8. De kadobon wordt slechts eenmaal geleverd. Bij verlies of beschadiging van de kadobon na ontvangst daarvan is Kadoticket.nl niet gehouden tot het opnieuw leveren daarvan. 5.9. Kadoticket.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 5.10. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar is, neemt Kadoticket.nl contact met klant op. Kaddoticket.nl zal dan een alternatieve leverdatum voorstellen. Klant heeft tevens recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden. 5.11. Indien klant de overeenkomst conform artikel 5.10 ontbindt, zal Kadoticket.nl eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan klant terugbetalen. 5.12. Zodra de te leveren kadobonnen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze kadobonnen betreft, over op klant of ontvanger daarvan.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Klant dient de betalingen aan Kadoticket.nl volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen. De bestelling dient steeds vooraf betaald te worden. Kadoticket.nl bepaalt per bestelling welke methode(n) beschikbaar zijn. 6.2. In het geval van betaling met VISA of MasterCard wordt de creditcard direct gecharged. 6.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Kadoticket.nl is gewezen op de te late betaling en Kadoticket.nl de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kadoticket.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kadoticket.nl kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages 6.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 6.5. In bovenstaande gevallen heeft Kadoticket.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Kadoticket.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De totale aansprakelijkheid van Kadoticket.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 7.2. De aansprakelijkheidsbepaling van lid 1 geldt alleen voor klanten die natuurlijke of rechtspersonen zijn die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. 7.3. Aansprakelijkheid van Kadotiicket.nl jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet. 7.4. Buiten de in artikel 7.1 t/m 7.3 genoemde gevallen rust op Kadoticket.nl jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kadoticket.nl. 7.5. Kadoticket.nl fungeert als agent tussen klant en aanbieder. Kadoticket.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de nakoming en/of uitvoering van de activiteit door, dan wel onrechtmatig handelen van aanbieder. 7.6. Kadoticket.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de activiteit door aanbieder. 7.7. De aansprakelijkheid van Kadoticket.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Kadoticket.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kadoticket.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kadoticket.nl in staat is adequaat te reageren. 7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kadoticket.nl meldt. 7.9. Klant vrijwaart Kadoticket.nl voor alle aanspraken van derden. 7.10. In geval van overmacht is Kadoticket.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 8: Informatie op Website

8.1. De inhoud van de website en de kadobonnen worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kadoticket.nl kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Kadoticket.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website. Voor eventuele extra voorwaarden verwijst kadoticket.nl dan ook nar de site van de uiteindelijke aanbieder. 8.2. Kadoticket.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 9: Klachten

9.1. Kadoticket.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van aanbieders. 9.2. Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een aanbieder wenden tot de desbetreffende aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter. 9.3. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de kadobonnen als zodanig kan klant zich wenden tot Kadoticket.nl overeenkomstig de op de website bekendgemaakte klachtenprocedure. Kadoticket.nl zal, na een zoals in dit artikel bedoelde ingediende klacht, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen inhoudelijk reageren. 9.4. Een klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan een klacht zoals bedoeld in artikel 9.3 ook indienen/geschil aandragen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Kadoticket.nl en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan Kadoticket.nl en/ of haar licentiegevers/nemers.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. Kadoticket.nl verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacy statement. 11.2. In het geval Klant aan Kadoticket.nl persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart klant Kadoticket.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door Kadoticket.nl.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. 12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 12.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 12.5. Bij elektronische communicatie met Kadoticket.nl geldt de door Kadoticket.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Adresgegevens: Kadoticket.nl De Zanden 11 c

7395 PA, Teuge E-mailadres: kadoticket@gmail.com KvK-nummer: 08155640

BTW-nummer: NL817698516B01

Kadoticket.nl is onderdeel van SAS Beheer b.v. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadoticket.nl.